logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
Tarieven coaching
Tarieven HRM-advies
Voorwaarden
Bij Kracht en Balans gelden onderstaande leveringsvoorwaarden voor de opdrachtgever (de werkgever):

Betaling
• Kracht en Balans voert een opdracht in gedeelten uit en factureert deze afzonderlijk.
• Kracht en Balans hanteert een betalingstermijn van vijftien dagen na factuurdatum.
Geheimhouding
• Kracht en Balans verplicht zich tot geheimhouding van gegevens van een opdrachtgever, waarvan zij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.
Wijziging van opdracht
• Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen, wordt in onderling overleg tot aanpassing overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de planning en het tarief.
• Kracht en Balans kan een verzoek tot wijziging weigeren.
Ontbinding
• Kracht en Balans is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding hiervan niet redelijk is.
Aansprakelijkheid
• Kracht en Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Schade ontstaan doordat Kracht en Balans is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvoldoende gegevens, komt voor rekening van de opdrachtgever.
Vrijwaring
• De opdrachtgever vrijwaart Kracht en Balans voor eventuele aanspraken van derden die menen door de uitvoering van de overeenkomst schade te lijden maar waarvan de oorzaak niet bij Kracht en Balans ligt.

kracht & Balans

copyright adFIRST